Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Семеняка Василь Васильович

СЕМЕНЯКА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. З 1997-2000 рр. навчався в аспіранті Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У листопаді 2000 року зарахований на посаду молодшого наукового співробітника Інституту, а з 2001 року – науковий співробітник Міжнародного центру космічного права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 2004 році захистив дисертацію на тему: «Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності» по спеціальності: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

З травня 2011 року працює на посаді старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, є керівником сектору цивільно-правових досліджень Міжнародного центру космічного права. На громадських засадах виконує обов’язки секретаря секції «Космічне право» Ради з космічних досліджень НАН України.

Семеняка В.В. постійно бере участь у законотворчій та експертній діяльності. У складі робочих груп розробляв проекти нормативно-правових актів у сфері космічної діяльності, зокрема, проекти Законів України «Про космічну діяльність», «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі аерокосмічними об’єктами», проект міжнародної угоди про взаємодію при здійсненні страхування спільних космічних проектів і програм.

Семеняка В.В. виступав науковим експертом з космічно-правових питань в рамках спільного українсько-іспанського проекту Твінінг «Посилення інституційної спроможності Державного космічного агентства України в реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (EGNOS/ Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)», брав участь у реалізації міжнародного проекту LEOSWEEP (7-ма Рамкова Програма Європейського Союзу), а також залучався до виконання науково-дослідних робіт «Розвиток правового регулювання космічної діяльності» в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України та ін.

За період наукової діяльності Семенякою В.В. опубліковано понад 50 наукових робіт, в тому числі індивідуальна монографія «Страхування у сфері космічної діяльності: теоретико-правові засади», розділ у колективній монографії, Науково-практичний коментар до Закону України «Про космічну діяльність» (у співавторстві). Він учасник багатьох міжнародних та національних науково-практичних юридичних конференцій.

Семеняка В.В. плідно поєднує науково-дослідницьку діяльність з педагогічною роботою, викладає спецкурс «Космічне право».

За сумлінну працю та фахове виконання професійних обов’язків був відзначений грамотою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та подякою Київського університету права НАН України (2014).

Коло наукових інтересів Семеняки В.В. – міжнародне та національне космічне право, цивільне та страхове право.

G Analytics
сайт создан компанией