Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Горбатенко Володимир Павлович

Горбатенко Володимир Павлович – доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (тепер Український державний університет імені Михайла Драгоманова) за спеціальністю «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи» (1984).

У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Місцеве самоврядування в Україні: політологічний аналіз концепцій минулого і сучасність» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси). У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Політична модернізація українського суспільства в контексті сучасних цивілізаційних процесів» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Основні напрями наукових досліджень: проблеми політичної модернізації, політичного аналізу і прогнозування, історії політичних і правових учень, політико-правових відносин, розвитку політичної науки і освіти, філософії політики і права, українсько-польського співробітництва.

Опублікував близько 400 наукових праць, серед яких: 4 індивідуальні монографії: «Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть» (1999), «Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика» (2006), «Футурологія і політика» (2019), «Чеслав Мілош: “Більше за одне життя”»; монографії, наукові записки та аналітичні доповіді у співавторстві: «Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства» (2001); «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005), «Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти» (2006), «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України» (2011), «Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь» (2017), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Співавтор навчальних підручників, посібників, енциклопедичних видань: «Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки» (1996, 1998), «Політологічний енциклопедичний словник» (1997, 2004), «Політологія: підручник» (1998, 2001, 2006), «Юридична енциклопедія» (в 6 т., 1998–2004), «Історія політичної думки в Україні» (2007), «Прикладна політологія» (2008), «Історія вчень про державу і право» (2010), «Енциклопедія міжнародного права» (у 3 т., 2014–2019), «Політична думка ХХ – початку ХХІ століть» (2016), «Політична аналітика» (2020), «Правова політологія. Академічний курс» (2021).

Підготував 12 докторів політичних наук, 28 кандидатів політичних наук, 2 кандидатів юридичних наук. Науково-дослідну діяльність поєднує з викладацькою. З кінця 1990-х років співпрацював з Міжрегіональною академією управління персоналом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Дотепер продовжує співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України; спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Головний редактор журналу «Суспільно політичні процеси».

Співпрацює з польськими колегами над проблемою розвитку і гармонізації двосторонніх відносин між Україною та Республікою Польща. Співавтор монографічних праць, що є результатом українсько-польського наукового співробітництва: «Cywilizacyjne wezwania oraz modernizacyjne odpowiedzi Ukrainy: perspektywy humanizacji państwa і harmonii społeczeństwa» (2009), «Polska i Ukraina – próba analizy systemu politycznego» (2011), «Ukraina 25 lat na drodze niepodległości» (2017), «Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians: relations after 1990» (2021).

Академік ГО «Українська академія політичних наук України», ГО «Національна академія наук вищої освіти України», ГО «Академія політико-правових наук України»; закордонний член Польської академії наук і мистецтв.

Нагороди і відзнаки: Лауреат премії імені Ярослава Мудрого Академії правових наук України (2002), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), Лауреат премії імені М. П. Василенка НАН України (2008). Нагороджений орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009). Заслужений діяч науки і техніки України (2019).

Номер ORCID: 0000-0002-2400-954Х

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qaDTZjYAAAAJ&hl=ru

Електронна скринька: stateandlaw@ukr.net

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией