Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кресіна Ірина Олексіївна

Кресіна Ірина Олексіївна – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу правових проблем політології Інституту.

Ірина Олексіївна Кресіна – засновник української школи правової політології, яка досліджує політико-правові засади державотворчих, суспільно-політичних процесів.

У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 р. перебувала на викладацькій і науково-редакційній роботі. З 1984 р. по 1988 р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1990–2001 рр. – доцент кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури, 1992–1995 рр. – кафедри  українознавства Київського інституту сухопутних військ, у 1995–1999 рр. – кафедри політології Київського інституту «Слов’янський університет». У 1995–1998 рр. – докторант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури. Професор кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія (з 1999 по 2006 р.), кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури (2001–2008 рр.), Інституту політичних наук. У 2003-2004 рр. – головний редактор Видавничого Дому «Ін Юре».

З 1999 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України завідувачем відділу з підготовки 6-томної «Юридичної енциклопедії», а з 2002 р. – завідувачем відділу правових проблем політології.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Напрями наукової діяльності – проблеми державного будівництва, розвитку політичної і правової систем, конституційної і судової реформ, захисту прав людини і національних меншин, адміністративно-територіального устрою України, реформування публічної влади, державної етнонаціональної політики, розвитку громадянського суспільства.

Опублікувала понад 400 наукових праць, серед яких індивідуальна монографія «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз» (1998) і монографії та наукові записки (наукові доповіді) у співавторстві: «Людина в сфері гуманітарного пізнання» (1998), «Національна держава: національний і наднаіональний виміри» (1998), «Нація і держава: теоретико-методологічний та концептуальний аналіз» (у 2 т., 1998), «Етнос. Нація. Держава. Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду» (2000), «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (2001), «Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві» (2002), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми» (2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти» (2003), «Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз» (2004), «Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві» (2005), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006), «Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні» (2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії» (2007), «Права людини в сфері виконавчої влади» (2007), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Мовна ситуація в Україні та шляхи неконфліктного розв’язання мовних проблем» (2008), «Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України» (2008), «Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності» (2008), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми» (2009), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості» (2009), «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (2010), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (2010), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід» (2011), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2011), «Правове забезпечення державного суверенітету України» (2011), «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні» (2011), «Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні» (2011), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» (2012), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Громадський контроль діяльності органів публічної влади» (2013), «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (2013), «Концептуальні засади суспільного розвитку: управлінський вимір» (2013), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства» (2013), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України» (2013), «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (2014), «Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави» (2015), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу» (2015), «Політична наука в Україні» (у 2 т., 2016), «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Проблеми становлення та функціонування партійної системи» (2017). У доробку Кресіної І.О. також підручники, навчальні посібники з політології, енциклопедичні статті в «Юридичній енциклопедії», «Політичній енциклопедії» та ін.

Автор законопроектів щодо змін до Конституції України, до партійного, етнонаціонального, кримінального, адміністративного законодавства.

Під керівництвом І.О. Кресіної захищено 17 докторських та 28 кандидатських дисертацій з політичних і юридичних наук.

Головний редактор збірника наукових праць «Держава і право» Серії Юридичні науки і Політичні науки, заступник головного редактора фахового наукового журналу «Судова апеляція». Член редколегій наукових збірників і часописів «Правова держава», «Порівняльно-правові дослідження», «Політичний менеджмент», «Вибори та демократія», «Політологічні і соціологічні студії», «Альманах права», «Суспільно-політичні процеси», «Studia Politologica Ucraino-Polonia»  та ін.

Протягом 2006-2010 рр. – член Комітету Ради Європи з питань захисту національних меншин, член Ради з етнонаціональної політики при Президентові України, у 2007-2010 рр. – член Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості, член робочих груп з підготовки щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України».

Член експертних рад МОН України та Міністерства культури України, науково-методичної комісії з політології при МОН України. Член постійної комісії за науковими напрямами при Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.

Нагороди і почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України (2006), Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2012), Почесна грамота Верховної Ради України (2002), Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2009), Подяка Прем’єр-міністра України (2010), Премія Ярослава Мудрого НАПрН України (2004), Почесна відзнака Державної судової адміністрації України (2009), Почесна грамота ВАК України (2009), Почесна відзнака Міністерства сім’ї, молоді та спорту (2007), Почесне звання «Відмінник освіти України» (2002), Орден святих Кирила і Мефодія (2017).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией