Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кресіна Ірина Олексіївна

Кресіна Ірина Олексіївна – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук, завідувачка (до 01.04.2023 р.), провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «філологія» (1974), аспірантура – за спеціальністю «філософія» (1990), докторантура (1998) – за спеціальністю «політологія».

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Подолання пережитків минулого в свідомості й поведінці людей в умовах оновлення соціалізму» (спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання). У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство). У 2001 р. присвоєно вчене звання професора. 

Основні напрями наукових досліджень – проблеми державного будівництва, розвитку політичної і правової систем, конституційної і судової реформ, захисту прав людини і національних меншин, адміністративно-територіального устрою України, реформування публічної влади, державної етнонаціональної політики, розвитку громадянського суспільства, стратегічні напрями політико-правового розвитку України, міжнародно-правові аспекти деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ірина Олексіївна Кресіна – засновник української школи правової політології, яка досліджує політико-правові засади державотворчих, суспільно-політичних процесів.

Опублікувала понад 500 наукових праць, серед яких: індивідуальна монографія «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: етнополітологічний аналіз» (1998); монографії, наукові записки (наукові доповіді) у співавторстві: «Людина в сфері гуманітарного пізнання» (1998), «Національна держава: національний і наднаціональний виміри» (1998), «Нація і держава: теоретико-методологічний та концептуальний аналіз» (у 2 т., 1998), «Етнос. Нація. Держава. Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду» (2000), «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (2001), «Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві» (2002), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми» (2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти» (2003), «Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз» (2004), «Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві» (2005), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006), «Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні» (2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії» (2007), «Права людини в сфері виконавчої влади» (2007), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Мовна ситуація в Україні та шляхи неконфліктного розв’язання мовних проблем» (2008), «Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України» (2008), «Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності» (2008), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми» (2009), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості» (2009), «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (2010), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (2010), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід» (2011), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2011), «Правове забезпечення державного суверенітету України» (2011), «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні» (2011), «Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні» (2011), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» (2012), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Громадський контроль діяльності органів публічної влади» (2013), «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (2013), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства» (2013), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України» (2013), «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (2014), «Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави» (2015), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу» (2015), «Політична наука в Україні» (у 2 т., 2016), «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Проблеми становлення та функціонування партійної системи» (2017), «Старосольський В. Й. Держава і політичне право»: у 2 ч. (передмова) (2017), «Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна» (2017), «Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна» (2018), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна» (2020), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології (2022), «Політична корупція: глобальні виклики і Україна» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

У доробку І.О. Кресіної також підручники, навчальні посібники з політології, енциклопедичні статті в «Юридичній енциклопедії», «Політичній енциклопедії» та ін.

Авторка законопроєктів щодо змін до Конституції України, до партійного, етнонаціонального, кримінального, адміністративного законодавства.

Під керівництвом І.О. Кресіної захищено 51 докторських та кандидатських дисертацій з політичних (1– PhD) і юридичних наук.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Держава і право» з юридичних та політологічних спеціальностей, заступник головного редактора фахового наукового журналу «Судова апеляція» (до 2017). Член редколегій наукових збірників і часописів «Правова держава», «Порівняльно-правові дослідження», «Політичний менеджмент», «Вибори та демократія», «Політологічні і соціологічні студії», «Альманах права», «Суспільно-політичні процеси» та ін.

Протягом 2006–2010 рр. – член Комітету Ради Європи з питань захисту національних меншин, член Ради з етнонаціональної політики при Президентові України, у 2007–2010 рр. – член Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості, у 2008–2010 рр. член робочих груп з підготовки щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України», у 2021–2022 – член робочої групи з підготовки законодавства щодо національних меншин Комітету з прав людини Верховної Ради України.

Член експертної ради МОН України з філософських та політичних наук (до 2022). Член постійної комісії за науковими напрямами при Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України. Член Постійної комісії з оцінювання наукових установ НАН України.

Нагороди і почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України (2006), Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2012), Почесна грамота Верховної Ради України (2002), Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2009), Подяка Прем’єр-міністра України (2010), Премія Ярослава Мудрого НАПрН України (2004), Почесна відзнака Державної судової адміністрації України (2009), Почесна грамота ВАК України (2009), Почесна відзнака Міністерства сім’ї, молоді та спорту (2007), Почесне звання «Відмінник освіти України» (2002), Орден святих Кирила і Мефодія (2017), орден «За заслуги» Союзу юристів України (2023).

Номер ORCID: 0000-0003-0771-9707

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f-OfZ9cAAAAJ&hl=ru

Електронна скринька: i.kresina@icloud.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией