Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Явір Віра Анатоліївна

Явір Віра Анатоліївна – докторка політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту.

Закінчила магістеріум Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «політологія» (2004, диплом з відзнакою) та аспірантуру Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2008).

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство). У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Основні напрями наукових досліджень – етнонаціональна політика України та зарубіжних країн, етнополітичні конфлікти, етнополітична безпека, сепаратизм, інтеграція та дезінтеграція (зокрема, європейська та євроатлантична інтеграція), реінтеграція, консолідація, ксенофобія, міжетнічні відносини, мовна політика.

Опублікувала близько 140 наукових праць, серед яких: індивідуальна монографія «Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт» (2018); підручник, монографії, наукові записки та аналітичні доповіді у співавторстві: «Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом» (2008), «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні» (2010), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2011), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства» (2013), «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (2014), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016), «Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь» (2017), «Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна» (2018), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Українське суспільство: міграційний вимір: національна доповідь» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Євроатлантичний вектор України: національна доповідь» (2019), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022), «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (2022).

Брала участь у підготовці Концепції державної етнонаціональної політики України; законопроєктів: «Про внесення змін до Конституції України» (щодо уточнення етнонаціональних термінів), «Про національні меншини в Україні» (нова редакція), «Про внесення змін до законодавства України про запобігання та протидію дискримінації», «Про внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України» (щодо протидії сепаратизму, зовнішній агресії)».

Викладає навчальну дисципліну «Етнополітологія» (фаховий курс для бакалаврів за напрямом підготовки 6.030104 – політологія) у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на посаді доцента кафедри політології.

Є членкинею спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора наук: 1) Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України; 2) Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Бере участь у роботі редакційних колегій наукових видань: Збірник наукових праць «Держава і право» Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Науково-технічний збірник КНУБА «Просторовий розвиток».

Відзначена такими державними нагородами, преміями, відзнаками: премією ім. М.П. Василенка (разом зі Стойко О.М., Бондарук Т.І.) за цикл праць «Правові та політичні засади державотворчих та націєтворчих процесів в Україні» (2023), стипендією Президента України для молодих вчених (лютий 2020 – серпень 2021 р.)

Володіє англійською, корейською та іспанською мовами.

Номер ORCID: 0000-0002-1854-5012

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ajUnGYkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Електронна скринька: zhabchyk@gmail.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией