Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Богініч Олег Леонідович

Богініч Олег Леонідович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України з січня 1989 р. За цей час займав посади від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

В травні 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Нормотворчі повноваження центральних органів державного управління союзної республіки: структура, межі, шляхи вдосконалення».

За період роботи в Інституті Богінічем О.Л. опубліковано понад 90 наукових робіт, в тому числі монографія «Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (К., 1994) (у співавторстві з С.В. Бобровник), розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем» (К., 1997); «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу (К., 2008);  «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К.,2010); «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012), «Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні» (К., 2013); «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (К., 2014); «Трансформація правової ідеології в контексті сучасних викликів» (К., 2016)  тощо.

Богініч О.Л. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику».

Богінічу О.Л. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (червень 1996 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; філософія права»).

Богінічу О.Л. нагороджений пам’ятною Грамотою з сумлінну і плідну роботу з нагоди 50-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (13 травня 1999 р.); нагороджений Почесною Грамотою Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (квітень 2009 р.); у 2014 р. йому присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Рішення комітету 07 листопада 2014 р., реєстраційний номер диплому № 400).

Богініч О.Л. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Діапазон наукових розробок Богініча О.Л. широкий, зокрема він займається науковим дослідженням в галузі теорії держави і права. Значну увагу він приділяє розробці таких проблемних питань як: взаємодія держави та громадянського суспільства, система природного та позитивного права, ґенеза права, верховенство права,  права людини і громадянина, форми здійснення державної влади в країнах з перехідною економікою, правозаконність, право сили тощо.

Богініч О.Л. був членом Науково-консультативної Ради при Голові Верховної Ради України, на теперішній час є членом Науково-консультативної Ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией