Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Богініч Олег Леонідович

Богініч Олег Леонідович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України з січня 1989 р. За цей час займав посади від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

У травні 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Нормотворчі повноваження центральних органів державного управління союзної республіки: структура, межі, шляхи вдосконалення».

За період роботи в Інституті Богінічем О.Л. опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі монографія «Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (1994) (у співавторстві з С.В. Бобровник), розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем» (1997); «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (1997); «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004); «Вступ до теорії правових систем»  (2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу (2008);  «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008); «Дія права: інтегративний аспект» (2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (2010); «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (2012), «Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні» (2013); «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (2014); «Трансформація правової ідеології в контексті сучасних викликів» (2016); «Методологічні підходи в юридичній науці» змістовного модуля 1 «Основи   методології наукових досліджень» // Опорний конспект лекцій, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2017); «Право і прогрес: запити громадянського суспільства» (2019); «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022)  тощо.

Діапазон наукових розробок Богініча О.Л. широкий, зокрема він займається дослідженнями в галузі теорії держави і права. Значну увагу він приділяє розробці таких проблемних питань як: взаємодія держави та громадянського суспільства, система природного та позитивного права, ґенеза права, верховенство права,  права людини і громадянина, форми здійснення державної влади в країнах з перехідною економікою, правозаконність, право сили тощо. В контексті дослідження останньої проблематики – права сили – встановив нову соціологічну закономірність – його метафізичну сутність.

Богініч О.Л. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику».

Богінічу О.Л. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (червень 1996 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; філософія права»).

Богініч О.Л. приймає активну участь у виконанні науково-правових експертиз для Ради науково-правових експертиз при Інституті. Ним підготовлено близько 100 експертиз в сфері різних галузей права (адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового). Головний підхід полягає у застосуванні ідеології верховенства права в правозастосування.

Богініч О.Л. нагороджений пам’ятною Грамотою за сумлінну і плідну роботу з нагоди 50-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (1999); нагороджений Почесною Грамотою Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (2009); у 2014 р. йому присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти; Почесною грамотою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи (2015); грамотою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, розвиток юридичної науки (2016); грамотою Інституту держави і права імені В.М. Корецького за впровадження європейських правових стандартів та загальнолюдських світових цінностей, збереження національної культурної спадщини України та розбудову вільної незалежної держави (2019).

Богініч О.Л. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Діапазон наукових розробок Богініча О.Л. широкий, зокрема він займається дослідженням проблем в галузі теорії держави і права, а саме: взаємодія держави та громадянського суспільства, система природного та позитивного права, ґенеза права, верховенство права,  права людини і громадянина, форми здійснення державної влади в країнах з перехідною економікою, правозаконність, право сили тощо. В контексті дослідження останньої проблематики – права сили – встановив нову соціологічну закономірність – його метафізичну сутність.

Богініч О.Л. був членом Науково-консультативної Ради при Голові Верховної Ради України, членом Науково-консультативної Ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ у 2011 – 2021 роках.

Номер ORCID:  0000-0001-5230-9366

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=G

Електронна скринька: oboginich@gmail.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией