Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кубко Євген Борисович

Кубко Євген Борисович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник.

Кубко Є.Б. працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України з серпня 1977 року. За цей час займав посади від стажиста-дослідника до головного співробітника відділу теорії держави і права Інституту.

У 1980 р. Кубко Є.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Управління виробничим будівельно-монтажним об’єднанням (організаційно-правовий аспект)», у 1989 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Програмно-цільова організація державного управління в СРСР (проблеми теорії та практики)».

Кубко Є.Б. присвоєні звання: член-кореспондента НАПрН України (1993); професора (2007); Заслуженого діяча науки та техніки України (2009).

За період наукової діяльності Кубко Є.Б. підготував понад 80 наукових праць, в тому числі 2 індивідуальні монографії, 1 монографію у співавторстві та розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Основное звено управления капитальным строительством» (1981); «Программно-целевая организация государственного управления: сущность, правовые основы, хозяйственная практика» (1988); «Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем» (1997); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008); «Дія права: інтегративний аспект»  (2010),  «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022) тощо.

Кубко Євген Борисович приймав участь в підготовці підручника «Адміністративне право України. Академічний курс» в 2-х томах.

Кубко Є.Б. є членом Ради засновників методологічного семінару «Юридична наука і суспільство (проблеми теорії і практики)» при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Кубку Є.Б. присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007).

Кубко Є.Б. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0,5&q 

Електронна скринька: evgen.kubko@salkom.ua

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией