Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Макаренко Лариса Олександрівна

Макаренко Лариса Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з листопада 2001 р. - на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту, з грудня 2006 р. – на посаді наукового співробітника відділу, з січня 2009 р. – на посаді старшого наукового співробітника відділу.

У січні 2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Теоретичні закономірності дії правових приписів» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2013 р. присвоєно наукове звання - старший науковий співробітник із спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Макаренко Л.О. опубліковано понад 90 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007) (у співавторстві з О.Л. Львовою); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010);  «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011); «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (К., 2012) (у співавторстві з О.Л. Львовою); «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння» (К., 2013); «Принцип рівності у права: теорія і практика» (К., 2014); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (К., 2016); «Національна правова система: реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь» (К., 2017) тощо.

Макаренко Л.О. є автором статей в наступних виданнях, зокрема: «Юридична енциклопедія», «Міжнародна поліцейська енциклопедія», «Великий енциклопедичний юридичний словник», «Антологія української юридичної думки» та «Велика українська юридична енциклопедія».

З 2010 року – відповідальний секретар щорічного науково-практичного юридичного журналу «АЛЬМАНАХ ПРАВА», що видається відділом теорії держави і права Інституту держави і права  ім. В.М. Корецького НАН України.

Макаренко Л.О. нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2007 р.); присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007 р.); відзначена Подякою Київського міського голови (2009 р.) та Почесною відзнакою Вищої Ради Юстиції (2012 р.).

Сферу наукових інтересів Макаренко Л.О. становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, зокрема: система права і система законодавства, а також питання правової культури і правового менталітету тощо.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией