Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Пархоменко Наталія Миколаївна

Пархоменко Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України. Пархоменко Н.М. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1995 р. За цей час займала посади від стажиста-дослідника до вченого секретаря Інституту.

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 на тему «Договір в системі права України», у 2009 році – дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 на тему «Джерела права: теоретико-методологічні засади».

За період роботи в Інституті Пархоменко Н.М. опубліковано понад 180 наукових робіт, в тому числі індивідуальні монографії «Договір у системі форм права України» (К., 2000), «Джерела права: проблеми теорії та методології» (К., 2008), «Розвиток законодавства  України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини» (К., 2016) ; розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Теорія держави і права. Академічний курс» (К., 2006); «Актуальні проблеми теорії держави та права»: Навч. посіб. (К., 2007); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2-ге видання, доповнене (К., 2008); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008);  «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011); «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (К., 2011); «Правове забезпечення державного суверенітету України» (К., 2011); «Забезпечення розвитку прав людини і громадянина як фактор розвитку громадянського суспільства» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права» (К., 2012); «Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України» (К., 2013); «Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія» ( К., 2014); «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (К., 2014); «Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні» (К., 2014); «Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні» (К, 2015); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (К., 2016);  «Методологія в праві» (К., 2017); «Соціальна політика: вимоги суспільства, виклики часу, потреби людини: науково-аналітична доповідь» (К., 2016); «Національна правова система: реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь (К., 2017)» тощо.

Пархоменко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки».

Пархоменко Н.М. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (грудень 2003 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); почесне звання «Заслужений юрист України» (травень 2009); вчене звання: «Професор» (2012 р.).

Пархоменко Н.М. нагороджено  Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.); Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007 р.); Премія імені Ярослава Мудрого  у номінації «За підготовку й видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти» (2014 рік); нагрудним знаком «Знак пошани» (2008 р.); вона є лауреатом Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2003 р.); Почесною грамотою Верховної Ради України (2004 р.); присвоєно почесне звання Заслужений юрист України (2009 р.); є лауреатом премії  НАН України ім. М.П. Василенка (2011 р.)  тощо.

Пархоменко Н.М. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів – під її керівництвом було захищено 10 кандидатських дисертації, здійснює наукове керівництво 4 аспірантами Інституту.

Діапазон наукових пошуків Пархоменко Н.М. широкий, зокрема вона займається науковими дослідженнями в галузі теорії держави і права та теорії конституційного права. Значну увагу вона приділяє розвитку таких проблемних питань як: форма права, джерело права, систематизація законодавства, законність, юридична сила, правові акти, правова система та система права; конституціоналізація, механізм реалізації прав і свобод громадян, адаптація законодавства, гармонізація правових систем та ін.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией