Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Сіренко Василь Федорович

Сіренко Василь Федорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник.

Сіренко В.Ф. працює в Інституті держави і права НАН України з серпня 1971 року. За цей час займав посади від стажиста-дослідника до завідуючого відділу Інституту.

У 1975 р. Сіренко В.Ф. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ», в 1985 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми формування та реалізації інтересів в сфері державного управління».

За період наукової діяльності Сіренком В.Ф. опубліковано понад 60 наукових робіт, в тому числі понад 10 індивідуальних монографій і розділи у колективних монографіях, зокрема: «Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в условиях АСУ» (К., 1976); «Проблема интереса в государственном управлении» (К., 1980); «Интересы в системе основных институтов советского государственного управления» (К., 1982); «Обеспечение приоритета общегосударственных интересов» (К., 1987); «Интересы – власть - управление» (К., 1991); «Социальные аспекты управления» (К., 1978); «Эффективность и качество управленческой деятельности» (К., 1980); «Совершенствование аппарата государственного управления» (К., 1982); «Руководитель в аппарате советского государственного управления» (К., 1988); «Мера труда – мера потребления» (К., 1988); «Реальность прав советских граждан» (К., 1983); «Демократизация аппарата управления» (К., 1990); «Национальная государственность союзной республики» (К., 1991); «Законность и правопорядок в социалистическом обществе» (К., 1976); «Аппарат государственного управления: интересы и деятельность» (К., 1993); «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Интересы и власть» (К., 2006); «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007) тощо.

За активну участь у законотворчій діяльності, розробці концепцій та підготовці проектів законів України у 1993 році Сіренку В.Ф. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.).

Сіренко В.Ф. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено понад 10 кандидатських дисертацій.

Роботи Сіренка В.Ф. добре відомі і високо оцінені юридичною громадськістю і відзначаються широтою наукових інтересів. Сіренко В.Ф. один з перших в юридичній науці почав розробку проблеми формування і реалізації соціальних інтересів в управлінській діяльності. Присвячені цій проблемі роботи високо оцінені науковою громадськістю на сторінках юридичних журналів та інших видань як в нашій країні, так і за кордоном.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией