Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Сунєгін Сергій Олександрович

Сунєгін Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з квітня 2011 року – на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту, з вересня 2013 р. – на посаді наукового співробітника відділу.

У 2011 році Сунєгіним С.О. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім’ї».

Сунєгіним С.О. опубліковано понад 40 наукових робіт, у тому числі розділи у колективних монографіях та навчальних посібниках, зокрема: «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (К., 2012); «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння» (К., 2013); «Принцип рівності у права: теорія і практика» (К., 2014); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (К., 2016); «Національна правова система: реформування та оновлення: науково-аналітична доповідь» (К., 2017) тощо.

Сунєгін С.О. є автором багатьох статей другої редакції Великого енциклопедичного юридичного Словника (2012).

Сунєгіну С.О. присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (м. Харків, 2014 р.).

Сфера наукових інтересів Сунєгіна С.О. становить дослідження теорії правових систем сучасності, їх структурних елементів та питань їх трансформації в процесі глобалізації; теорії юридичної відповідальності як одного з факторів забезпечення законності та правопорядку в суспільстві; проблем співвідношення та взаємозв’язку права та моралі; проблем правового регулювання сучасного інформаційного простору тощо.

<< Назад

 

G Analytics
сайт создан компанией