Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Сунєгін Сергій Олександрович

Сунєгін Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України з квітня 2011 року – на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту, з вересня 2013 р. – на посаді наукового співробітника відділу, з серпня 2019 р. – на посаді старшого наукового співробітника.

У 2011 році Сунєгіним С.О. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім’ї».

Сунєгіним С.О. опубліковано понад 80 наукових робіт, у тому числі розділи у колективних монографіях та навчальних посібниках, зокрема: «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (2012); «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння» (2013); «Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні» (2013); «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (2014); «Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні» (2014); «Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні» (2015); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016); «Соціальна політика: вимоги суспільства, виклики часу, потреби людини» (2016); «Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку» (2017); «Національна правова система: реформування та оновлення» (2017); «Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства» (2018); «Національна правова система в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення» (2019); «Право і прогрес: запити громадянського суспільства» (2020); «Правові засади забезпечення ефективних комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи» (2021), «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022)  тощо. Сунєгін С.О. є автором багатьох статей другої редакції Великого енциклопедичного юридичного словника (2012).

Сфера наукових інтересів Сунєгіна С.О. становить дослідження теорії правових систем сучасності, їх структурних елементів та питань їх трансформації в процесі глобалізації; теорії юридичної відповідальності як одного з факторів забезпечення законності та правопорядку в суспільстві; проблем співвідношення та взаємозв’язку права та моралі; проблем правового регулювання сучасного інформаційного простору тощо.

Сунєгіну С.О. присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (2014).

Сунєгін С.О. є лауреатом Премії Президента України для молодих вчених (2019).

Номер ORCID: 0000-0003-4304-708X

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BE-bwHEAAAAJ 

Електронна скринька: ssunegin@ukr.net

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией