Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Тарахонич Тетяна Іванівна

Тарахонич Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України з 1993 р. За цей час займала посади від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Громадянське суспільство: сутність і тенденції розвитку (порівняльно-правові аспекти)».

Тарахонич Т.І. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (грудень 2003 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); доцент (за кафедрою теорії держави і права) (2004 р.).

Тарахонич Т.І. опубліковано понад 100 наукових робіт у зарубіжних і вітчизняних виданнях, в тому числі розділи у колективних монографіях, підручниках. Зокрема, «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (1997); «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004); «Теорія держави і права. Академічний курс» (2006); «Вступ до теорії правових систем» (2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу»: (2008); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2-ге видання, доповнене (2008); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (2009); «Дія права: інтегративний аспект» (2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (2010); «Актуальні проблеми теорії держави і права» (2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (2012); «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (2014); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016); «Методологія в праві» (2017);  «Challenges and prospects for the development of  legal systems in Ukraine and EU: countries comparative analysis» (2019,  у співавторстві з Н. М. Оніщенко); «Право і прогрес» (2019); «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022). Автор підручників та посібників по теорії держави і права, зокрема: Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції; Актуальні проблеми теорії держави і права: опорний конспект лекцій (2016); Загальна теорія права (2021), «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022) тощо.

Тарахонич Т.І. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки», «Малій енциклопедії теорії держави і права». 

 Діапазон наукових розробок Тарахонич Т.І. широкий, зокрема, вона займається науковим дослідженням проблем теорії держави і права. Значну увагу вона приділяє розвитку таких проблемних питань як: громадянське суспільство, систематизація законодавства, законність, законодавчий процес, правове регулювання та його механізм тощо.

Тарахонич Т.І. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (грудень 2003 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); доцент (за кафедрою теорії держави і права) (2004 р.);

Тарахонич Т.І. нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2004); Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (2007); присуджена Премією імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007); нагороджена Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2009); нагороджена Грамотою Вищої атестаційної комісії України за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки і освіти, активну участь у законопроектній роботі, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів Вищої кваліфікації України та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (2009), Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2014).

Тарахонич Т.І. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів - під її керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій, здійснює наукове керівництво 2 аспірантами та здобувачами. Читала  курс лекцій для аспірантів та проводила практичні заняття з дисципліни «Методологія, організація та технологія наукових досліджень». Читала курс лекцій з теорії держави і права в Київському університеті права НАН України та Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 з 2006 по 2022 р.р. 

Номер ORCID: 0000-0002-1586-5088

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qWGE8rEAAAAJ&hl=ru 

Електронна скринька: specrada@hotmail.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией