Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Тарахонич Тетяна Іванівна

Тарахонич Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1993 р. За цей час займала посади від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Громадянське суспільство: сутність і тенденції розвитку (порівняльно-правові аспекти)».

Тарахонич Т.І. опубліковано понад 70 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, підручниках, зокрема, «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Теорія держави і права. Академічний курс» (К., 2006); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу»: (К., 2008); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2-ге видання, доповнене (2008 р.); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010); «Актуальні проблеми теорії держави і права» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012), «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (2014 р.); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів»(2016р.), «Методологія в праві» (2017 р.)  тощо.

Тарахонич Т.І. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки», «Малій енциклопедії теорії держави і права».

Тарахонич Т.І. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (грудень 2003 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); доцент (за кафедрою теорії держави і права) (2004 р.);

Тарахонич Т.І. нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (11.05.2004); Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.); присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.); нагороджена Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (м. Київ, 13 квітня 2009 р.); нагороджена Грамотою Вищої атестаційної комісії України за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки і освіти, активну участь у законопроектній роботі, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів Вищої кваліфікації України та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (13 травня 2009 р.), Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2014 р.).

Тарахонич Т.І. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів - під її керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій, здійснює наукове керівництво 2 аспірантами та здобувачами.
Діапазон наукових розробок Тарахонич Т.І. широкий, зокрема, вона займається науковим дослідженням в теорії держави і права. Значну увагу вона приділяє розвитку таких проблемних питань як: громадянське суспільство, систематизація законодавства, законність, законодавчий процес, правове регулювання та його механізм тощо.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией