Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Васецький Вячеслав Юрійович

Васецький Вячеслав Юрійович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Працює в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України з листопада 2005 року після завершення навчання в аспірантурі на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту.

З лютого 2008 року – науковий співробітник відділу.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі». Васецьким В.Ю. опубліковано близько 70 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в  умовах трансформації суспільства» (у співавторстві з Кикотем Г.В.) (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для  магістрів права (К., 2012); «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння» (К, 2013), «Принцип рівності у праві» ( К., 2014 ); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016 р.).

Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 16 – 20.

Забезпечення прав та свобод людини шляхом удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед особою // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 25 – 30.

Сучасний стан правової системи України: концептуальні підходи // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 23. – С. 71 – 77.

Правова система України на сучасному етапі: стан та перспективи розвитку // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 20. – С. 45 – 51.

Проблеми правової рівності в епоху Нової історії // Бюлетень міністерства юстиції України. - 2014. - № 7(153). - С. 45-50.

Історичні передумови виникнення правової ідеології в Стародавньому світі та в період Середньовіччя // Бюлетень міністерства юстиції України. - 2015. - № 2(160). -  С. 55-61.

Васецький В.Ю. нагороджений Почесною грамотою Міністерства  України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю  та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (2007 р.).

Сферу наукових інтересів Васецького В.Ю. становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: права  людини та громадянина в країнах романо-германського правового  блоку та особливості їх реалізації в Україні; співвідношення  нормативно-правового і прецедентно-правового начал в романо-германській та англосаксонській правових системах; поблематика відповідальності держави перед особою.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией