Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Костенко Олександр Миколайович

Костенко Олександр Миколайович

Костенко Олександр Миколайович - доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту.

Олександр Миколайович Костенко – на основі ідей стоїків, Аристотеля, Ціцерона, Гуго Гроція, Дж. Локка, Е.Дюркгейма, В.Вернадського та інших вчених – розробив  теорію соціального натуралізму, згідно з якою соціальні феномени існують так само за законами природи, як і фізичні та біологічні явища. Проте,  закони, за якими існують соціальні явища, не є законами фізичної чи біологічної природи – це ЗАКОНИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ.  У світлі цієї теорії з 1993 року досліджує, зокрема, проблеми юриспруденції і кримінології.

У 1978 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка (тепер Київський національний університет ім.Тараса Шевченка). У 1978-1979 р.р. працював адвокатом Миколаївської обласної колегії адвокатів. З 1979 р. по 1982 р. навчався в аспірантурі Інституту держави і права АН УРСР (тепер Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України). З 1982 р. працював молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

З 1999 року – завідуючий відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою цього ж Інституту.

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття кандидата юридичних наук за темою «Проблема співвідношення раціонального і емоціонального у кримінології» по спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; виправно-трудове право в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет ім.Тараса Шевченка).

У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму)» по спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Напрями наукової діяльності – філософія права, світоглядні і методологічні проблеми юриспруденції і кримінології, проблеми протидії соціальним аномаліям (зокрема, причини і умови та методологія протидії злочинності взагалі, тероризму, корупції тощо).

У 1993 році О.М.Костенко сформулював «принцип соціального натуралізму» як методологічний принцип дослідження соціальних явищ. Досліджує проблеми юриспруденції та кримінології і розробляє навчальні курси з використанням методології соціального натуралізму. У світлі цього принципу запропонував «право» визначати як «закони соціальної природи, відкриті людьми і втілені у законодавчих актах». «Природне право» визначає як закони соціальної природи, які мають бути відкриті людьми і втілені ними у законодавчих актах. «Позитивне право», відповідно, - це законодавчі акти, в яких мають втілюватися закони соціальної природи, відкриті людьми. Відповідно до теорії соціального натуралізму О.М.Костенко доводить, що «першоджерелом права є закони соціальної природи», а принцип «верховенства права» слід розуміти як принцип «верховенства законів природного права». Поняття «злочин» визначає як діяння, що порушує закони соціальної природи і тому визнається у законодавстві як злочин. О.М.Костенко - активний прибічник відродження і розвитку доктрини природного права у світлі соціального натуралізму, а також підготовки юристів в дусі цієї доктрини. Займається впровадженням в Україні правової культури громадян, заснованої на ідеології природного права. Сформулював «культурно-репресивну концепцію протидії злочинності».

Основні наукові ідеї і результати досліджень викладені в дисертаціях та 4 індивідуальних монографіях. Співавтор 17 колективних монографій і підручників.  Всього опубліковано біля 400 наукових праць, зокрема: Культура і закон — у протидії злу. — Київ: Атіка. — 2008. — 352 с. Проблема № 1 сучасної цивілізації (в українському контексті). — Черкаси: СУЕМ,2008. — 112 с. Принцип отражения в криминологии (психологический механизм криминального поведения). — Киев, 1986. — 125 с. Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступника). — Киев, 1990. — 146 с. Принципи «універсальної конституції» природи // Трибуна. — 1993. — № 8-9. — с. 15. Принцип натуралізму в юридичній науці і кримінології // Правова система України: теорія і практика.

Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 7-8 жовтня 1993 року). — Київ, 1993. — С. 390—392. Трикутник долі // Віче. — 1993. — № 6. — С. 91-99. Концепція природного права і законодавство // Правова держава. — 1996. — Вип.7. — С . 77-84. Культура і закон // Правова держава. — 1998. — Вип. 9. — С. 130—136. Основне питання правознавства: пошуки сучасного рішення // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. — 2002. — Вип. 3. — С. 4-10. Основне питання правознавства з позиції соціального натуралізму // Проблеми філософії права. — 2003. — Т.1. — С.72-77. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції // Правова держава. Спеціальний випуск. — 2004. — С. 135—168. Кримінальний кодекс і доктрина // Право України. — 2004. — № 7. — 43-48.

Соціальний натуралізм як методологічний принцип юриспруденції і кримінології // Вісник академії правових наук України. — 2004. — № 4. — С. 133—145. Феномен «помаранчевої революції» у світлі політичної кримінології // Віче. — 2005. — № 1. — С. 6-8. Феномен права у світлі соціального натуралізму // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 2. — С. 3-12. Природні і людські фактори у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 8. — С. 25-35. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права // Проблеми філософії права. Том IV— V. — Київ-Чернівці: Рута, 2008. — с. 98-107.

Соціальна культура громадян — основа нової України // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Том 38. Юридичні науки. — 2005. — С. 38-41. Соціальний натуралізм — ідеологічна основа культурної революції XXI століття // Універсум. — № 9-10, вересень-жовтень 2006. — С. 4-8. Універсальний натуралізм — підґрунтя наукової культури нового типу // Вісник Національної академії наук України. — 2007. — № 10. С. 37-44. Соціальний натуралізм — світогляд майбутнього // Вісник Національної академії наук України. — 2006. — № 10. — С. 33-39. Як вийти на шлях соціального прогресу (10 тез до дискусії щодо антикризової реформи соціальних наук) // Вісник Національної академії наук України. — 2009. — № 1. — С. 68-76. Корупція в Україні у світлі політичної кримінології // Політичний менеджмент: наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. — 2009. — № 1. — С. 49-55. Соціальна культура громадян — найкращий антикризовий засіб // Економічний часопис — XXI. — 2009. — № 7-8. — С.17-21. Вперед — до Природи! Апологія натуралізму // Світогляд. — 2009. — С. 34-38. Социальный натурализм — мировоззрение социального прогресса (к дискуссии по вопросу «Является ли социальное природным?») // Современные достижения в науке и образованиии. Сборник трудов III Международной научной конференции. 16-23 сентября 2009 г., г. Тель-Авив (Израиль). — 2009. — С. 121— 124. Социальный натурализм — основа антикризисного мировоззрения // Философия и культура. — 2009. — № 4. — С. 234—239 (Науковий журнал. Російська Федерація, Москва).

Культура — мать порядка // газ. День, 30 мая 2009 г. «Является ли социальное природным?» — основной вопрос современного мировоззрения // «Ученые записки». Сборник трудов Израильской Независимой Академии развития наук (ИНАРН). — 2009. — № 16. — С. 104—107. ISSN 1565-7965. «Натуралистическая» юриспруденция — прогрессивная основа национального и международного правопорядка (12 тезисов к дискуссии о метаморфозе юриспруденции) // Вопросы правоведения. Всероссийский научно-теоретический журнал — 2010. — № 2(6). — С. 10-23. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України // Віче. Журнал Верховної ради України. — 2010. — № 13. — С. 63-65. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму // Право України. — 2010. — № 4. — С. 83-92. Юридична наука, освіта і правове виховання у механізмі забезпечення правопорядку (в контексті соціально-натуралістичної юриспруденції) // Держава і право у світлі сучасної юридичної науки. Збірник наукових праць на пошану академіка Ю. С. Шемшученка. К.: Юридична література, 2010. — С. 388—400. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) // Право України. — 2010. — № 9. — С. 31-40. Social naturalism as a methodological principle of comparative law and legal globalistics (theory of «naturalistic jurisprudenc») // Foundations of comparative law. Methods and typologies. Edited by W.E.Batler. — Wildy, Simmonds and Hill Publishing. — London. — 2011. — P. 234—254. Чи є соціальне природним?

Проблема № 1 сучасного світогляду // Трибуна. — 2011. — № 5-6, 7-8. -С. 36— 39. Концепція прав людини: сучасний стан і перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 11. — С. 5-13. Соціальний натуралізм — актуальна ідеологія для України // Віче. — 2012.- № 22. — С. 24-26. Прогресивний світогляд і конституційна перспектива // Віче. — 2013. — № 11. — С. 24-26. Просвітництво — вище політики // Літературна Україна. — 17 квітня 2014 р., № 16 (5545). Соціальний натуралізм — методологічна основа прогресивної юриспруденції // Право України. — 2014. — № 1. — С. 126—136. Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології // Публічне право. — 2015. — № 1. — С. 173—179. Яка Конституція нам потрібна, або Свобода людини проти правової сваволі // Віче. — 2015. — № 13. — С. 28-30. Про світоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції) // Право України. — 2015. — № 8. — С. 167—185. О социально-натуралистическом методе сравнения в сравнительном правоведении // Філософія порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. О.В.Кресіна. – Київ; Львів: Ліга –прес, 2015. – С. 471 – 479. Верховенство закону чи моралі? Проблеми правової футурології // Публічне право. – 2015. - №1. – С.173-179. Кримінологія. Підручник. Практикум / В.С.Ковальський, О.М.Костенко, Г.С.Семаков [та інші]. – Київ: Юрінком Інтер, 2016. – 336 с. Соціальний натуралізм як методологічний принцип для натуралістичної юриспруденції // Методологія в праві: мнографія / За заг. Ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – С.174-179.

Під керівництвом О.М.Костенка захищено 6 докторських дисертацій і 18 кандидатських дисертацій.
О.М.Костенко також викладає (за сумісництвом) в Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка і Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Він є головою спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.236.02  при Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

Нагороджений державними нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня; Почесною Грамотою Верховної ради України. Відзначений також відомчими відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України і Національної академії наук України. Лауреат Премії ім.М.П.Василенка Національної академії наук України і Премії Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України.

G Analytics
сайт создан компанией