Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нерсесян Армен Сабірович

Нерсесян Армен Сабірович - Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою.

У 2004 р. з відзнакою закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Правознавство”. Після завершення навчання в стаціонарній аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2008 р. захистив канд. дис. на тему «Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності» зі спец. 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія: кримінально-виконавче право). З 2007 р. – молодший науковий співробітник, з 2010 – науковий співробітник, з 2015 р. – старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності, процесуальні права учасників кримінального провадження, кримінально-правова протидія корупції.
Автор та співавтор понад 130 наукових, науково-публіцистичних та навчально-методичних праць, серед яких одна індивідуальна та три колективних монографії.

 1. Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: Монографія. – Хмельницький: Видавництво ХУУП, 2010 – 192 с.
 2. Нерсесян А.С. Розвиток нормативного регулювання протидії службовій злочинності в Україні // Часопис Київського університету права – 2013 - № 1 – с. 254-257 (418).
 3. Нерсесян А.С. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: аналіз нового законопроекту // Вісник Вищої Ради юстиції. Електронне наукове видання – 2013 - № 2 (14) – с. 181-192 (215).
 4. Нерсесян А.С. Комерційний підкуп: соціально-правова природа злочину // Правова держава – 2013 – Випуск 24 – с. 342-347 (608).
 5. Нерсесян А.С. Кримінально-правові аспекти протидії службовій злочинності в юридичних особах приватного права // Протидія злочинам у сфері службової діяльності: кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми: Монографія – К.Наукова думка, 2014 – с.   181-214 (320)
 6. Нерсесян А.С. Забезпечення майнових прав громадян і юридичних осіб при застосуванні тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні // Судова апеляція – 2015 - № 2 – с. 50-56 (117).
 7. Нерсесян А. Ознаки обґрунтованості підозри як підстави обрання, зміни та продовження запобіжних заходів // Бюлетень Асоціації адвокатів України - №4 (17) – 2015 – с. 16-17.
 8. Нерсесян А.С. Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб // Правова держава. Збірник наукових праць – 2016 р. – Випуск 27 – с. 347-354.
 9. Нерсесян А.С. Законодавчі засади кримінального процесуального правопорядку // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах – Вип. 7 – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ – с. 347-350.
 10. Нерсесян А.С. Зупинення досудового розслідування для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва  // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів. Матеріали міжнародного круглого столу 28.10.2016 – К.НУВС, 2016 – с. 175-179.
 11. Нерсесян А.С. Правові аспекти видачі особи на підставі європейського ордеру на арешт // Правова держава. Збірник наукових праць. Випуск 28. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – с. 340-348.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TukoWaoAAAAJ&hl=ru

G Analytics
сайт создан компанией