Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні

Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні21 квітня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні».

У конференції взяли участь як провідні вчені-юристи України, так і представники наукової молоді, а також студенти провідних вищих навчальних закладів України. Як і завжди, всі учасники конференції полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні питання, пов’язані із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина, проблемами підвищення ефективності сучасних інтеграційних процесів Україні, ціннісними вимірами інтеграції України в європейський правовий простір, ціннісними орієнтирами розвитку окремих галузей права і законодавства, напрямами подолання протиріч в умовах інтеграційних процесів тощо. Серед виступів на Конференції варто, насамперед, виділити доповіді таких провідних вчених України, як А.О. Селіванова, В.Ф. Сіренка, Н.М. Оніщенко, В.П. Горбатенка, Н.М. Пархоменко, Н.А. Мяловицької, С.В. Бобровник, М.О. Теплюка, Р.А. Майданика, О.Д. Тихимирова та ін.

Щорічна міжнародна науково-практична конференція З вступним словом на Конференції виступив директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАН України Олександр Любимович Копиленко. У вступному слові було відзначено, що проблематика даної Конференції присвячена одній з найактуальніших та найважливіших сфер сучасних наукових досліджень: удосконаленню механізму сучасних інтеграційних процесів України. У цьому контексті було відзначено, що євроінтеграційні процеси в Україні повинні базуватися не лише на міцному правовому фундаменті, на таких сучасних загальноєвропейських цінностях, як демократія, права людини, гуманний правопорядок тощо, а й на перевірених часом соціокультурних цінностях українського суспільства.

провідні вчені-юристи УкраїниОднією з найбільш дискусійних доповідей, яка викликала жваве обговорення та інтерес науковців, була доповідь доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України Василя Федоровича Сіренка, присвячена проблемам реалізації сучасних ліберальних цінностей в умовах розвитку України після здобуття нею незалежності у 1991 році. Непересічною стає також доповідь доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Анатолія Олександровича Селіванова який у контексті проблем здійснення конституційного правосуддя в Україні звернув увагу на питання взаємовідносин та взаємодії між Конституційним Судом України та іншими органами державної влади.

проблеми реалізації сучасних ліберальних цінностей в умовах розвитку УкраїниНа подібних чинниках суспільного прогресу акцентувала свою увагу завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України Наталія Миколаївна Оніщенко, яка, серед іншого, наголосила на важливості визначення характеру співвідношення і узгодженості внутрішньодержавного і міжнародного права у контексті сучасних інтеграційних процесів в Україні. У своїй доповіді Н.М. Оніщенко, зокрема, наголосила, що в кожній державі повинен бути створений досить чіткий механізм узгодження національного права з міжнародно-правовою системою, а примат міжнародного права не може тлумачитися прямолінійно в тому сенсі, що всі внутрішньодержавні норми знаходяться в «підкоренні» у норм міжнародного права. В цьому сенсі було відзначено, що Конституція держави, яка втілює її суверенітет, не може автоматично бути «підкореною чи підпорядкованою» нормам міжнародного права, міжнародним договорам, що укладені державою з іншими членами світової спільноти.

проблема ефективності функціонування органів державної влади в умовах впровадження низки важливих соціальних реформВажливій науковій проблемі була присвячена також доповідь доктора юридичних наук, Заслуженого юриста України Михайла Олексійовича Теплюка, який наголосив на тому, що однією з найбільших проблем, яка «переслідує» Україну в умовах її євроінтеграційних процесів, є проблема ефективності функціонування органів державної влади в умовах впровадження низки важливих соціальних реформ. У вказаному контексті було також акцентовано увагу на необхідності підвищення якості законів та шляхам її забезпечення.

Актуальна проблема була також поставлена і у доповіді доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наталії Миколаївни Пархоменко на тему: «Ціннісні виміри інтеграції України в європейський правовий простір». Так, на її думку, інтеграція у європейський простір означає не лише адаптацію та уніфікацію законодавства України та ЄС. Більше того, така інтеграція не може стосуватися лише однієї сфери суспільних відносин – правової, оскільки інтеграція означає відповідність економічних, політичних, культурних та інших відносин в Україні європейським принципам і стандартам. Як свідчить двадцятирічний досвід, ефективність інтеграційних процесів може бути ефективною лише за умови одночасності проведення відповідних реформ у всіх сферах відносин.

Ціннісні виміри інтеграції України в європейський правовий простірСеред доповідей, які також викликали жваву наукову дискусію, варто відмітити доповідь доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Романа Андрійовича Майданника на тему «Методологія євроінтеграції України в сфері приватного права», доповідь доктора юридичних наук, професора Світлани Василівни Бобровник на тему «Подолання протиріч як фактор інтеграції правової системи суспільства», доповідь доктора юридичних наук, професора Ніни Анатоліївни Мяловіцької на тему «Правове регулювання місцевого управління в європейських державах», доповідь доктора юридичних наук, професора Станіслава Дмитровича Гусарєва на тему «Ціннісно-правовий вимір інтеграції юридичної освіти» тощо.

Молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студентська молодь також не залишилась осторонь тих проблем і питань, які обговорювалися на Конференції. Зокрема, теми їх виступів були присвячені таким актуальним питанням, як розвиток правоутворення в умовах інтеграційних процесів в Україні; вплив правової доктрини на ефективність правового регулювання; трансформація правових та етичних поглядів у глобалізованому суспільстві; правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесів; принцип народного суверенітету як ціннісно-правова засада інтеграційних процесів в VІ (шостий) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права»Україні; уніфікація законодавства як один з критеріїв інтеграційних процесів; ціннісний вимір свободи в праві; ціннісно-правові засади правозастосовної діяльності; ціннісний вимір позитивного права; моральні засади державно-правового розвитку; ефективність законодавства та захист прав людини в контексті європейських цінностей тощо.

За наслідками проведення Конференції, як і завжди, Оргкомітетом також були нагороджені представники молодих вчених та студентської молоді (7 осіб), які отримали дипломи відповідно за І, ІІ та ІІІ місця в конкурсі за кращу наукову роботу (статтю).

Крім цього, за наслідками проведення Конференції Оргкомітетом найближчим часом планується видати VІ (шостий) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права», який буде містити наукові статті учасників конференції, у тому числі провідних вчених України.

Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні Київ
Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні фото краща наукова робота

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией