Порівняльно-правові дослідження

Порівняльно-правові дослідженняПорівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Маріупольський державний університет, Українська асоціація порівняльного правознавства, Каракостас І.К., Калаврос К.Ф. Випуск 1-2. – К.: Університет «Україна», 2013. – 288 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання філософії, теорії, історії порівняльного правознавства, розвитку і взаємодії правових систем,  порівняльних досліджень у теорії та історії держави і права, порівняльного виміру міжнародного та європейського права, порівняльного конституційного права та державознавства, питання порівняльного адміністративного і фінансового права, порівняльного цивільного права, порівняльного кримінального права, проблеми юридичної освіти, наукова хроніка. 

Видання розраховане на науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів і студентів, а також тих, хто цікавиться юридичною компаративістикою.

ЗМІСТ

Філософія, теорія, історія порівняльного правознавства

VargaCs. The Meaning of «Law» in Comparing Laws or the Complexity of What the Object of Legal Comparison Is

Мудриєвська Л.М. Порівняльний метод у дослідженні історії слов’янського права Ф.В. Тарановським

Загальні питання розвитку і взаємодії правових систем

Дудченко В.В. Релігійне правояк компонент сучасної правової системи

Черкасова И.В. Фикх, шариат и исламское право: понятие, структура и соотношение

Стрельцов Л.Е. К вопросу о гармонизации публичного права

Порівняльні дослідження у теорії та історії держави і права

Соколенко О.Л. Захист прав громадян як основна функція правової держави

Закіров М.Б. Фактори становлення державності й проблема аргументації у теоріях монархії І.Ільїна та І.Солоневича

Серегин А.В. Сравнительно-правовой анализ публичного и частного права балтийских славян в епоху Средневековья

Порівняльний вимір міжнародного та європейського права

Шпакович О.М. Особливості механізму функціонування міжнародних організацій

Смирнова К.В. Правове регулювання державної допомоги в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект

Криволапов Б.М. Регулювання фінансових послуг в праві ЄС

Порівняльне конституційне право та державознавство

Береза А.В. Особливості адміністративних реформ у Південній Європі

Матвієнко А.С. Територіальні автономії в Європі

Протопопова Т.В., Орлова С.В., Дробышевский Д.С. Особенности отражения категории человеческого достоинства в конституционном праве Китая

Щербанюк О.В. Народний суверенітет як конституційна цінність у порівняльно-правовому вимірі

Баранді Г. Зміна становища визначених Основним Законом незалежних державних органів, що здійснюють нагляд за використанням суспільних коштів, у держаній системі стримувань та противаг в Угорщині (2010-2013)

Кононенко В.П. Конституционная юрисдикция судов общего права

Голяк Л.В. Муніципальні омбудсмани США та Канади: особливості організації та діяльності

Софінська І.Д. До питання конституційно-правових засад ідентифікації особи у Конституції США

Чешмеджиева М. Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии и в Российской Федерации

Ярош О.Б. Порівняльна характеристика гендерного виміру виборчих систем: висновки для України

Порівняльне адміністративне і фінансове право

Авербух Л.Г., Баймуратов М.О. Правове регулювання протитуберкульозних заходів в Україні: дух, літера, зміст

Настечко К.О. Правове регулювання публічно-приватного партнерства у сфері аграрного виробництва: порівняльний аспект

Коваленко А.А., Кресін О.В. Бюджет участі в країнах Європи як інструмент громадянського контролю

Порівняльне цивільне право

Карнаух Б.П. Винна і сувора договірна відповідальність, або знову про примарність антагонізмів

Короєд С.О. Прискорені провадження в цивільному судочинстві країн СНД: запозичення позитивного досвіду для України

Манько Е.А. Медиация как тенденция в развитии гражданского процессуального права

Кармаза О.О. Визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні (в аспекті цивільних справ щодо житлових прав): національне та міжнародне законодавство

Sushko Ye. Sources of law on joint stock companies in Germany, China, Ukraine: The comparative analysis

Левківський Б.К. Окремі аспекти здійснення суб’єктами сімейних правовідносин права на самозахист

Порівняльне кримінальне право

Олексюк М.М. Консеквенціалізм чи ретрибутивізм? Теорії покарання у сучасній англо-американській філософії кримінального права

Вейберт С.И. Принципы действия уголовного закона во времени и пространстве в странах-участницах ЕС: основы регламентации

Біяк О.О. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних та національних методів (механізмів) протидії насильству в сім`ї

Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччина, Російської Федерації та України

Копилян В.А. Проблеми доказування у провадженнях про жорстоке поводження з тваринами

Проблеми юридичної освіти

Самандас Н .В. Компаративний аналіз системи підготовки поліцейських у деяких країнах Європи

Наукова хроніка

Еміх В. V Міжнародна наукова конференція «Компаративістські читання»

Содержание и аннотации статей

Contents and summaries of articles


<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией