Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Судова апеляція

Судова апеляція № 4 (57) (2019)

Судова апеляція № 3 (56) (2019)

Судова апеляція № 2 (55) (2019)

Судова апеляція № 1 (54) (2019)

Судова апеляція № 4 (53) (2018)

Судова апеляція № 3 (52) (2018)

Судова апеляція № 2 (51) (2018)

Судова апеляція № 1 (50) (2018)

Судова апеляція № 4 (49) (2017)

Судова апеляція № 3 (48) (2017)

Судова апеляція № 2 (47) (2017)

Судова апеляція № 1 (46) (2017)

Судова апеляція № 4 (45) (2016)

Судова апеляція № 3 (44) (2016)

Судова апеляція № 2 (43) (2016)

Судова апеляція № 1 (42) (2016)


Судова апеляція: Науково-практичний журнал /Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 3. – К.: Юридична думка, 2013. – 164 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії апеляційного судочинства, судової системи і адміністративної юстиції в Україні, кримінального права і кримінального процесу, цивільного права і цивільного процесу, судової практики.

Видання розраховане на суддів, юристів-практиків, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також тих, хто цікавиться теорією і практикою судочинства, юридичною наукою.

Судова апеляція

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА

Чернушенко А. В., Фролов М. О. Будівля суду як об’єкт комплексного правового регулювання: правовий режим створення, використання та аксіологічне значення

Тагієв С. Р., Пода К. О. Судовий контроль при розкритті банківської таємниці

Андрійцьо В. Д. Логічна сторона судового доказування в цивільному судочинстві 

Отрош М. І. Кодекс канонів Східних Церков 1990 року

Бубало О. О. Історія запровадження інституту судового слідчого у Російській імперії в аспекті судової реформи 1864 року

СУДОВА СИСТЕМА

Логвиненко М. І., Юрковський Ю. О. Особливості правового статусу суддів як суб’єктів трудових правовідносин

Калашник О. А. Місцевий загальний суд у системі судів загальної юрисдикції України

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ

Лошицький М. В., Короєд С. О. Завдання адміністративного судочинства: теоретичні питання реалізації 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Соломатін Є. В. Ознаки слідчих дій та оперативнорозшукових заходів за новим Кримінальним кодексом України 

Філоненко Г. Г. Особливості тактики допиту при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток

Бойкова М. А. Історія становлення цивільного позову в кримінальному процесі

Ахтирська Н. М. Історичні етапи та витоки формування вимог до постановлення виправдувального вироку 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Зражевська Н. О. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду апеляційним судом

Короєд С. О. Нові властивості позовного провадження в аспекті підвищення ефективності цивільного судочинства

Вінциславська М. В. Процедура фіксації виконавчих дій державним виконавцем: проблемні питання

Первушина А. А. Правовий статус сторін господарського процесу як учасників апеляційного та касаційного провадження

Дерій О. О. Деякі особливості визначення порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей (добровільний, судовий чи нотаріальний порядок)

Дем’янова О. В. Реалізація верховенства права в цивільному судочинстві: постановка проблеми

Малярчук Л. С. Оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Кузнецова Ю. В. Питання міжнародного співробітництва Конституційного Суду України у контексті інтеграційних процесів

Третьякова В. Г. Про застосування міжнародноправових стандартів у судовій практиці з питань захисту біоетичних прав людини

Нагнічук О. І. Свобода вираження поглядів щодо правосуддя та її межі у рішеннях Європейського суду з прав людини

СУДОВА ПРАКТИКА

Юрдига О. С. Узагальнення судової практики застосування законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності або від кримінального покарання

Кирилюк Г. М., Мозолевська В. В. Узагальнення практики застосування судами першої та апеляційної інстанції процесуального законодавства при вирішенні цивільних справ у порядку заочного розгляду


Судова апеляція: Науково-практичний журнал /Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 2. – К.: Юридична думка, 2013. – 160 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання конституційного судочинства, адміністративної юстиції в Україні, кримінального права і кримінального процесу, цивільного права і цивільного процесу, господарського права та процесу, міжнародного права і порівняльного правознавства, судової практики.

Видання розраховане на суддів, юристів-практиків, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також тих, хто цікавиться теорією і практикою судочинства, юридичною наукою.

Науково-практичний журнал Судова апеляція

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО

Ласько І. М. Питання виконання рішень Конституційного Суду України та визнання нормативноправового акту в сфері соціального забезпечення неконституційним

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ

Поворознюк М. І. До питання про сутність адміністративного позову

Івасин О. Р. Спеціальні способи судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративнх справах

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ахтирська Н. М. Застосування відеоконференції у кримінальному судочинстві крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Єськов С. В. Судовий дозвіл на втручання у приватне спілкування як гарантія захисту від необґрунтованого обмеження прав громадян у кримінальному судочинстві 

Палюх Л. М.

Проблеми кримінальноправової охорони третейського розгляду справ та інших альтернативних способів вирішення спорів та захисту прав

Маляренко С. М. Щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при вчиненні приватним нотаріусом злочину

Бобечко Н. Р. Перевірка правільності встановлення обставин кримінального провадження як умова ухвалення рішення судом апеляційної інстанції 

Стеценко Ю. В.

До кримінальнопроцесуального вивчення особи обвинуваченого

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бичкова С. С. Особливості судового захисту прав, свобод та інтересів невизначеного кола осіб

Короєд С. О. Основні напрями підвищення ефективності правосуддя у цивільних справах 

Мікуліна М. М. Проблеми захисту особистих немайнових прав фізичних осіб

Іванюченко О. В. Судова практика США щодо винаходу, пов’язаного з комп’ютерною програмою

Ніжинський С. С. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь митними органами 

Войтовський В. С. Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному процесі 

Падун Р. В. Поняття та умови використання визнання права як способу захисту в цивільному праві України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Коваленко Т. С. Третейський розгляд господарських спорів: переваги та недоліки

Таликін Є. А. Окремі аспекти взаємодії методу правового регулювання та правового режиму в сфері господарського процесуального права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Отрош М. І. Система церковних судів Католицької Церкви

СУДОВА ПРАКТИКА

Бородін М. М. Правозастосовчі аспекти діяльності реформованого інституту касаційного перегляду рішень у цивільних справах

Єфімова О. І. Узагальнення судової практики оскарження рішень дій чи бездіяльності під час досудового розслідування у порядку Кримінального процесуального кодексу України

Немировська О. В. Узагальнення судової практики застосування статті 625 Цивільного кодексу України


Судова апеляція: Науково-практичний журнал /Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 1. – К.: Юридична думка, 2013. – 160 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії апеляційного судочинства, конституційного судочинства, кримінального права і кримінального процесу, цивільного права і цивільного процесу, міжнародного права і порівняльного правознавства, судової практики.

Видання розраховане на суддів, юристів-практиків, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також тих, хто цікавиться теорією і практикою судочинства, юридичною наукою.

Судова апеляція

ЗМІСТ

Маляренко В. Т. Виступ на відкритті науковопрактичної конференції «Верховний Суд України і демократичне суспільєтво: витоки та перспективи». До 90ї річниці Верховного Суду України 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА

Чернушенко А. В., Фролов М. О. Правові засади державного нагородження суддів в Україні: питання дискримінаційних наслідків обмеження стимулювання виконання професійних обов’язків судді

Бичкова С. С., Чурпіта Г. В. Процесуальна термінологія: проблеми уніфікації 

Бабій І. В. Дотримання вимог щодо оформлення процесуальних документів як одна з гарантій дотримання процесуальної форми

Омельчук В. В. Адміністративносудові привілеї Візантійської православної церкви

Джавадов Хикмет Аловсат оглы. Эволюция судебной власти в Украине

Вінциславська М. В. До питання про процесуальне становище перекладача у виконавчому провадженні

Качура І. П. Шахтинська справа 

КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО

Царук Л. С. Свобода мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Яновська О. Г. Особливості процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному провадженні

Єськов С. В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: пошук дефініції та визначення недоліків регламентації

Неживець О. М. Теоретичне визначення поняття та змісту ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі

Дунаєвська Л. Г., Дем’янчук Т. О. Діагностичні та класифікаційні дослідження в судовому почеркознавстві

Ященко О. Г. Інститут співучасті у кримінальному праві і його особливості в терорістичній діяльності

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Васильченко Т. В. Юридична заінтересованість у корпоративних спорах

Короєд С. О. Державна правова політика в сфері цивільного судочинства

Лапчевська О. Ф. Правові наслідки позбавлення батьків батьківських прав

Силенко Л. М., Ніжинська І. С. Деякі особливості розгляду справ про визнання права власності
у порядку спадкування

Мироненко В. П. Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством України 

Тимуш І. С. До питання щодо розмежування моральної та майнової шкоди

Бутирська І. А. Кредитори як учасники провадження у справі про банкрутство

Стахєєва-Боговик О. О. Практика тлумачення та застосування понять Типового Закону ЮНСІТРАЛ «Про транскордонну неспроможність»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Третьякова В. Г. Про нагальну необхідність формування уніфікованих систем міжнародних та національних спеціалізованих біоетичних судів

Білоцький С. Д. Застосування судових процедур при розгляді спорів у рамках міжнародноправового регулювання екологічно орієнтованої енергетики

СУДОВА ПРАКТИКА

Антоненко Н. О., Коваленко Н. С. Узагальнення судової практики щодо застосування Закону України «Про  забезпечення  реалізації житлових  прав  мешканців  гуртожитків»  (з 01.01.2011 р. по 30.05.2012 р.)


<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией