Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нові видання Видавництва «Юридична думка»

ТОВ «Видавництво «Юридична думка»

Пропонує до уваги наступні нові видання:


ДІЯ ПРАВА: ІНТЕГРАТИВНИЙ АСПЕКТ

Монографія

Кол. авторів; Відп. редактор Н.М. Оніщенко

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 360с.

Монографія присвячена сутності та природі права як явища соціальної дійсності. У монографічному дослідженні аналізується “обсяг дії” права або “територія” його дії. У роботі комплексно досліджується феномен права в сучасних умовах суспільного розвитку.

Серед пріоритетних напрямів розгляду: дія права ( фактори, умови, межі та основні характеристики); сучасні теорії праворозуміння, ефективність правового регулювання; система джерел сучасного права; взаємодія права з правовою культурою; дисфункції у сприйнятті права; дія права в контексті захисту прав та свобод людини тощо.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами сутності, призначення і місця права в суспільному житті.

БАТАНОВ О. В. МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”», 2010. – 656 с. – тв.

У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії муніципальної влади в Україні. Показано генезис становлення наукових знань про муніципальну владу у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці. Розкривається правова природа муніципальної влади як інституту сучасного конституційного права. Аналізуються основні чинники виникнення муніципальної влади та муніципалізму в Україні у контексті світового досвіду. Дається понятійна, суб’єктно-об’єктна та функціональна характеристика муніципальної влади.

Досліджуються теоретичні та практичні проблеми співвідношення муніципальної та державної влади. Розглядаються політико-правові аспекти взаємодії муніципальної влади та людини у світлі вітчизняного досвіду та міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Висвітлюються проблеми становлення муніципальної влади в контексті реалізації принципу верховенства права у місцевому самоврядуванні в Україні.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто хоче поглибити свої знання з питань місцевого самоврядування, муніципального права, реалізації та захисту прав людини і громадянина.

ПУХТЕЦЬКА А.А. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТІР І ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Монографія

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 140с.

У книзі розглянуто поняття та основні елементи Європейського адміністративного простору, розкрито принципи і стандарти діяльності публічних адміністрацій європейських країн. Особлива увага приділена дослідженню еволюції та сучасних підходів зарубіжних і вітчизняних учених до тлумачення принципу верховенства права, що набуває пріоритетного значення для демократичної трансформації правової системи України.

Виокремлено основні підходи до нормативно-правового опосередкування принципу верховенства права, сформульовано пропозиції та рекомендації щодо запровадження даного принципу в актах чинного законодавства України.

Розрахована на працівників державного апарату, студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблематикою європейської інтеграції України та запровадження в українському законодавстві європейських принципів та стандартів.

Національна академія наук України

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Монографія

За заг. ред. Н.М. Оніщенко

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2009. – 216 с.

У монографії зосереджується увага на розгляді сутності, підстав, характерних рис, ознак, природи та функцій юридичної відповідальності в сучасному праворозумінні.

Враховуючи, що ця категорія є складним та багатоаспектним поняттям, яке традиційно дискутується, автори пропонують аналіз негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності та так званої позитивної юридичної відповідальності.

Автори запропонованого видання не претендують на всебічне розкриття теми “юридична відповідальність”, а пропонують своє бачення деяких традиційних та дискусійних питань розгляду цієї проблеми.

Розрахована на науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та аспірантів.

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

МІЖНАРОДНЕ СУДОЧИНСТВО

Науково-довідкове видання

За загальною редакцією Ю.С. Шемшученка

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2009. – 260с.

Дане видання має за мету інформувати як широкі кола населення, так і фахівців у галузі правознавства про систему міжнародного судоустрою та судочинства. Ці питання набувають дедалі важливішого значення у зв’язку з постійною тенденцією до збільшення звернень держав, фізичних та юридичних осіб до різних міжнародних судових та арбітражних інституцій.

У книзі міститься інформація про історію створення, структуру, компетенцію, правовий статус та основні принципи діяльності не лише тих міжнародних судових органів, які були створені на міждержавній основі, а й міжнародних комерційних арбітражів, основною функцією яких є вирішення приватноправових спорів.

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

За загальною редакцією Ю.С. Шемшученка

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2008. – 252 с.

У книзі розкривається сутність і зміст конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні конституційні права, свободи і обов’язки, висвітлено механізм їх забезпечення. Питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина висвітлюються крізь призму міжнародних і європейських стандартів у галузі прав людини.

Книга присвячена 60-й річниці Загальної декларації прав людини.

Національна академія наук України

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Академічний курс: Підручник у двох томах

Том 2.

За загальною редакцією Ю.С. Шемшученка

ТОВ „Видавництво „Юридична думка” - К., 2008

Об’єм – 800 с.

У цьому томі академічного курсу розкриваються основні інститути конституційного права України, насамперед, загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Висвітлюються також питання конституційно-правового статусу людини і громадянина, безпосереднього народовладдя, зокрема, виборів та референдумів, конституційно-правових основ державної влади в Україні.

Розглядаються питання адміністративно-територіального устрою України, конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим, конституційних основ місцевого самоврядування та національної безпеки і оборони України.

Розраховано на студентів, курсантів, аспірантів та викладачів вищих юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного конституційного права та конституційного розвитку сучасної України.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:

Монографія / Відп. ред. Н.М. Хуторян. – К., 2008. – 304 с.

Досліджено трудове законодавство ЄС як джерело європейських стандартів трудових прав працівників; наведено класифікацію трудових прав за законодавством ЄС; визначено завдання і напрями гармонізації трудового законодавства України і ЄС; досліджено проблеми гармонізації законодавства України і ЄС щодо права людини на працю та гарантій його забезпечення, щодо забезпечення гендерної рівності при виникненні, реалізації та припиненні трудових відносин, щодо робочого часу і часу відпочинку та оплати праці.

Значна увага приділена гармонізації трудового законодавства України та ЄС з питань захисту трудових прав працівників і забезпечення колективних трудових прав.

Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до національного трудового законодавства.

Для юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широкого кола читачів.

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Київський університет права

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Академічний курс: Підручник

За загальною редакцією академіка НАН України Ю.С. ШЕМШУЧЕНКА

Видавництво “Юридична думка”.- К., 2008

Об’єм - 720 с.

Підручник є другим виданням академічного курсу екологічного права України.
Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Підготовлений на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного права, зокрема екологічного права Європейського Союзу.

Перше видання було здійснене у 2005 р. і одержало позитивну оцінку. Текст цього видання підручника оновлено з урахуванням прийнятих останнім часом відповідних нормативно-правових актів.

Підручник є результатом творчої співпраці науковців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та викладачів Київського університету права НАН України. До його підготовки також були залучені правознавці-екологи юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також усіх, хто цікавиться правовими питаннями охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення екологічних прав людини.

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ВАСИЛЕНКО М.П. ВИБРАНІ ТВОРИ У ТРЬОХ ТОМАХ:

ТОМ 1. ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ.

ТОМ 2. ЮРИДИЧНІ ПРАЦІ.

ТОМ 3. СПОГАДИ. ЩОДЕННИКИ. ЛИСТУВАННЯ.

Відповідальні редактори: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко

У тритомнику зібрано наукову, мемуарну та епістолярну спадщину видатного українського історика, правознавця, державного і громадського діяча, другого президента ВУАН, академіка М.П. Василенка.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться історією держави і права України.

МЕЛЬНИК А.Я. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО УКРАЇНИ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ СРСР

Монографія

обсяг – 424 с.

Досліджується юридичний зміст таких міжнародно-правових понять як правонаступництво держав, категорії правонаступництва, предмет (об’єкт) правонаступництва, презумпція континуїтету, аналізується природа інституту правонаступництва, пропонується його дефініція, з'ясовується місце і роль цього інституту у системі міжнародного права, характер його взаємозв’язку з правом міжнародних договорів. Дається оцінка сучасного статусу Віденської конвенції про правонаступництво держав стосовно договорів 1978 р., ідентифікуються загальновизнані принципи у цій сфері, які набули звичаєвого характеру.

Детально аналізується практика України у сфері правонаступництва щодо дво- і багатосторонніх договорів СРСР, включаючи територіальні і правовстановлюючі угоди, питання їх статусу у внутрішньому правопорядку України, дається аналіз Закону України “Про правонаступництво України” 1991 р., інших законодавчих та нормативно-правових актів, на підставі чого вносяться пропозиції з метою усунення виявлених недоліків національного законодавства України.

Монографія призначена для науковців-міжнародників, юристів-практиків, фахівців у сфері зовнішніх зносин, аспірантів, викладачів, студентів, всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку сучасної теорії міжнародного права і практики України.

Відповідальний редактор В.Н.Денисов.

"ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ" - міжнародний науковий юридичний журнал, який видається з 2005 р. Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Українською асоціацією порівняльного правознавства, Маріупольським державним гуманітарним університетом та юридичними факультетами Афінського й Фракійського університетів.

Опубліковано випуски: 1/2005, 1/2006, 2/2006, 1-2/2007, 1/2008, 2/2008.

Серія наукових видань «Енциклопедія порівняльного правознавства» - комплекс енциклопедичної, довідкової, методичної, монографічної літератури, започаткований в 2002 р. Серія розроблена вченими Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Українською асоціацією порівняльного правознавства (автор ідеї – О.В. Кресін) та здійснюється спільно з науковцями інших науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів.

У серії опубліковано:

Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Систематичний бібліографічний покажчик / О.В. Кресін (кер. авт. кол.), І.О. Кресіна, О.В. Батанов, О.Л. Бігич, І.М. Проценко, К.О. Савчук, О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Ю.О. Волошин, Н.М. Слободян, І.Ю. Вільчинська, О.М. Волощенко, Є.В. Перегуда, Д.С. Дорош; За ред. О.В. Кресіна, І.О. Кресіної; відп. ред. В.Н. Денисов. – К.: Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2002. - 312 с.

Видання є першим в Україні бібліографічним покажчиком з порівняльного правознавства та порівняльної політології. Воно містить дані про книги та статті, опубліковані як в Україні, так і за кордоном. Покажчик охоплює теорію, методологію, історію становлення порівняльного правознавства; сучасні правові системи світу та їх взаємодію; галузеві порівняльно-правові дисципліни. Бібліографія з порівняльної політології репрезентує видання з проблем теорії і методології політичної компаративістики, розвитку демократії, політичних і партійних систем світу та ін.

Кресін О.В. Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження та викладання / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 2. – 192 с.

Видання є першим у вітчизняній літературі спеціалізованим довідником юридичних організацій. Книга містить інформацію про 73 українські, зарубіжні та міжнародні центри, які спеціалізуються на наукових дослідженнях, викладанні або практичній діяльності у сфері порівняльного правознавства. Подається інформація про статус організації/установи, мету та основні напрями діяльності, організаційну структуру та керівний склад, здійснені проекти, проведені конгреси та конференції, періодичні друковані органи, інші видання, бібліотечні та електронні ресурси.

Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / Кресін О.В. (керівник авт. кол.), Луць Л.А., Мережко О.О., Бігун В.С., Лисенко О.М., Савчук С.В., Батанов О.В., Слободян Н.М; За ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - Серія "Енциклопедія порівняльного правознавства". - Вип. 3. - 256 с.

Видання є першою в Україні монографією, присвяченою питанням методології порівняльного правознавства. Досліджено системні зв'язки, об'єктні та предметні сфери порівняльного правознавства та суміжних наук - теорії держави і права, історії права, філософії права, соціології права, антропології права. Розглянуто використання порівняльно-правової методології у цих науках, а також в міжнародному приватному та у конституційному праві. На прикладі порівняльного конституційного права аналізується становлення галузевих порівняльних юридичних дисциплін.

Видатні компаративісти: Творчий шлях, ідеї, праці / Кресін О.В. (кер. авт. кол), Денисов В.Н., Дамірлі М.А., Савчук К.О., Ткаченко О.В., Черниченко К.О., Мельничук О.І. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – Серія наукових видань «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 4. – 144 с.

У книзі подано біографії, опис проблематики, аналіз основних концепцій видатних компаративістів минулого і сучасності - Арістотеля, П. Гленна, В.Н. Денисова, М.Д. Іванішева, М.М. Ковалевського, Й. Колера, О. Конта, В.М. Корецького, М.О. Максимейка, П.Ф. Мартиненка, Дж.Г. Меррімена, Р. Сакко, Ф.В. Тарановського. Подано також бібліографію праць цих учених у сфері порівняльного правознавства, списки літератури, присвяченої їх науковій діяльності.

Порівняльне правознавство: Антологія української компаративістики XIX-XX століть / За ред. О.В. Кресіна; Упор. О.В. Кресін (кер. кол.), К.О. Черниченко, О.В. Ткаченко. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – Серія наукових видань «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 5. – 414 с.

До Антології включено праці українських вчених, написані з 1836 по 1990 рік, які присвячені теоретико-методологічним засадам порівняльного правознавства або в яких відображено становлення цих засад. Зібрані разом, вони відображають процес становлення порівняльного правознавства в Україні.

Науковий апарат видання розрахований на те, щоб сформувати у читача якомога повніше уявлення про контекст ідей, представлених в опублікованих працях. До кожної з них подано бібліографічний нарис про автора. Словник наприкінці книги містить дані про вчених, доробок яких був використаний авторами опублікованих праць.

Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства» - серія науково-методичних видань, метою якої є інтенсифікація наукової дискусії з найбільш складних і актуальних питань порівняльного правознавства, сприяння вдосконаленню викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Насамперед у серії публікуються тексти відкритих лекцій, прочитаних на щорічних міжнародних наукових семінарах «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку». Авторами видань стали визнані вчені з України, Росії, Італії, США, Узбекистану.

У серії опубліковано:

Марченко М.Н. Конвергенция романо-германского и англо-саксонского права: Открытая лекция. - Киев, Симферополь, 2007.

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и законотворчество: Открытая лекция. - Киев, Симферополь, 2007.

Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція. - Київ, Сімферополь, 2007.

Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий "право" и "закон" в контексте исторического и юридико-лингвистического анализа: Открытая лекция. - Киев, Симферополь, 2007.

Скакун О.Ф. Принцип единства логичекского и исторического методов в сравнительном правоведении: Открытая лекция. - Киев, Симферополь, 2007.

Бехруз Х.Н. Методологические основы сравнительного правоведения: Открытая лекция. - Киев, Симферополь, 2007.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі питання класифікації європейських систем приватного права: Відкрита лекція. - Київ, 2007.

Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение и интегрирующая роль международного права: Открытая лекция. - Киев, Москва, Симферополь, 2007.

Саидов А.Х. Религия и международное право: Открытая лекция. - Киев, Ташкент, Симферополь, 2008.

Оксамытный В.В. Правовые системы современного мира: проблемы идентификации: Открытая лекция. - Киев, Москва, Симферополь, 2008.

Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип сравнительного правоведения и юридической глобалистики: Открытая лекция. - Киев, Симферополь, 2008.

Скакун О.Ф. Правова система - держави, суспільства, регіону, світу? (щодо базових категорій порівняльного правознавства): Відкрита лекція. - Київ, Харків, Сімферополь, 2008.

Бехруз Х.Н. Актуализация сравнительно-правовых исследований в эпоху глобализации: Открытая лекция. - Киев, Одесса, Симферополь, 2008.

Тихомиров Ю.А. Право: современные границы регулирования: Открытая лекция. – К., 2009.

Ромашов Р.А. Типология государства в контексте сравнительного правоведения: Открытая лекция. – К., 2009.

Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона и ее место в юридической компаративистике: Открытая лекция. – К., 2009.

Тихомиров А.Д. Философские проблемы правовой компаративистики: Открытая лекция. – К., 2009.

Маттей У. Порівняльне право і критичні правові дослідження: Відкрита лекція. – К., 2009.

Батлер У.Е. Місце пострадянських правових систем на правовій карті світу: Відкрита лекція. – К., 2009.

Позасерійні видання:

Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; Упор. О.В. Кресін, О.М. Редькіна, за участі К.О. Черниченка. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Київський університет права НАН України, 2006. - 432 с.

Збірник присвячено актуальним проблемам теорії порівняльного правознавства, його загальної частини, а також галузевим порівняльно-правовим дослідженням. Основою видання стали матеріали міжнародного науково-практичного семінару "Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку", проведеного в м. Сімферополі 27 – 29 квітня 2006 р.

Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, «Юридична думка», 2005. – 116 с.

Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с.

У збірнику опубліковано матеріали міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства», який відбувся у Києві з 8 по 11 квітня 2009 р. Статті присвячено методології порівняльного правознавства, типології й класифікації правових систем сучасності, їх трансформації та взаємодії, проблемам викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих навчальних закладах, наднаціональним тенденціям у розвитку права, порівняльним аспектам вивчення міжнародного та європейського права.

Збірник видано спільно Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Українською асоціацією порівняльного правознавства за підтримки Координатора проектів Організації з Безпеки і Співробітництва в Європі в Україні та Американської асоціації юристів / Ініціативи з верховенства права.

У збірнику – понад 200 статей авторів з України, Росії, Білорусі, Чехії, Молдови, Австрії, Великої Британії, Азербайджану, Казахстану, а також матеріали дискусії на «Днях порівняльного правознавства».

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Монографія

Кол. авторів; За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 352с.

Монографія присвячена науковим проблемам забезпечення гендерної рівності в умовах демократичних змін.

Особлива увага приділена трансформації шляхів розв’язання проблем рівних прав та можливостей статей, обгрунтування того факту, що на зміну концепції поліпшення становища жінок у світовій і національній свідомості приходить концепція гендерної рівності, прогресу і справедливості.

Окремий вектор дослідження присвячений практиці реалізації сучасної гендерної політики в Україні.

Розрахована на науковців, викладачів, державних службовців, політиків, громадських діячів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами гендерної політики.

СЕМЧИК О.О. ДЕРЖАВА І ФІНАНСИ: ПРАВОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

Монографія

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 204с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню місця та ролі держави у системі суб’єктів фінансового права та виявленню проблемних аспектів правового регулювання публічної фінансової діяльності. У роботі пропонується характеристика держави як суб’єкта відносин відповідальності у сфері публічної фінансової діяльності.

Досліджено сутність фінансово-правового статусу держави та надана характеристика його структурних елементів, проаналізовано проблеми здійснення державою функцій та повноважень у різних сферах публічної фінансової діяльності. Також праця присвячена з’ясуванню проблемних аспектів механізму реалізації фінансово-правового статусу держави.

Вносяться пропозиції щодо вдосконалення фінансового законодавства України.

Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів, а також інших фахівців, які цікавляться проблемами сучасного фінансового права.

ОНИСЬКІВ М.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Монографія

К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 196с.

У монографії розглядаються організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні, специфіка державного управління як об’єкта адміністративної реформи, структура, функції і повноваження органів виконавчої влади в системі управління, співвідношення адміністративної реформи із іншими реформами – парламентською, муніципальною, судовою.

Проведено аналіз основних напрямів, стану і перспектив здійснення цієї реформи в Україні, визначено концептуальні засади створення і функціонування механізму організаційно-правового забезпечення адміністративної реформи на сучасному етапі, підвищення ефективності публічного управління в умовах посилення дієвості органів виконавчої влади у питаннях протидії корупції у сфері державного управління об’єктами державної і комунальної власності. Розкрито особливості перспективи адміністративної реформи в окремих галузях економіки, зокрема, на залізничному транспорті.

Розрахована на працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління у сфері транспорту і зв’язку, науковців та фахівців у галузі адміністративного права, студентів.

Замовити видання можна за адресою:

ТОВ «Видавництво «Юридична думка»

01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 2

Адреса для листування: 01001, м. Київ – 1, а/с 209

Тел. / факс (044) 278-02-23 /прямий

e-mail: yurdumka@ukr.net


<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией